Đào tạo tại FPT tháng 10/2020

Đây là lần đầu Châu được đào tạo cho cán bộ FPT